Vedtægter

Vedtægter sjovepenge

§1 Sjovepenge.dk

Stk. 1. Foreningens navn er sjovepenge.dk, og den har hjemsted i Silkeborg Kommune. Foreningens adresse er formandens adresse.

§2 Formål. 

Stk. 1. Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til handicappede, syge og udsatte børn til gode oplevelser, såsom rejser, sport, koncerter, besøg i sommerland og lign.                                

Stk. 2. Foreningens formål er at fremskaffe økonomiske midler igennem aktiviteter, sponsorater, legater, indsamliger og lign.

Stk. 3. Der udbetales ikke kontante midler, men udgifter efter bilag og lign., dog kan der i specielle tilfælde udbetales forskud.

§3 Organisering.

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse.

Stk. 2. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§4 Medlemskab.

Stk. 1. Alle kan melde sig ind i foreningen som enkeltpersoner.

Stk. 2. Kontingent fastsættes 1 gang årligt på generalforsamlingen.

Stk. 3. Bestyrelse og udvalgsmedlemmer er kontingentfrie.

§5 Bestyrelsen.

Stk. 1. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, heraf 1 formand, 1 kasserer samt et menigt medlem. Det er ambitionen at udvide bestyrelsen i takt med foreningens størrelse.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt.

Stk. 3. Formanden og kassereren tegner foreningen.

§6 Regnskab og revision.

Stk. 1. Foreningens regnskab følger kalenderåret, og aflægges for generalforsamlingen til godkendelse.

§7 Generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen (i det følgende kaldet GF) er øverste myndighed i alle spørgsmål og vedtagelser sker ved almindeligt flertal.

Stk.2. Bestyrelsesformandens stemme tæller dobbelt ved stemmelighed.

Stk. 3. Ordinær GF afholdes hvert år i januar kvartal. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

Stk. 4. GF skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent og referent

Bestyrelsens beretning

Godkendelse af regnskab

Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af revisor

Evt.

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på GF skal være Formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før GF.

Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen, fra og med okt. 2020.

Stk. 7. Stemmeberettigede på GF er medlemmer af foreningen der har været medlem i minimum 6 mdr., og som er mødt frem personligt på GF. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§8 Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Der kan indkaldes til ekstraordinær GF af bestyrelsen, eller hvis mindst 2/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.

Stk. 2. Den ekstraordinære GF indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel, og skal ske senest 3 uger efter, der er fremsat begæring herom. Den ekstraordinære GF har samme bemyndigelse som den ordinære.

§9  Vedtægtsændringer m.v.

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan foretages på en generalforsamling med 2/3 af de tilstedeværende medlemmers stemmer, når ændringsforslaget forinden har været udsendt skriftligt til medlemmerne senest sammen med indkaldelsen til GF.

Stk. 2. Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling.

Stk. 3. Det kræver et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer at foretage vedtægtsændringer eller at opløse foreningen.

Stk. 4. Ved en evt. opløsning tilfalder alle foreningens aktiver Broen Danmark.

Silkeborg den 1. august 2020 godkendt på den stiftende generalforsamling